Pořadník žádostí

Žádost o přidělení bytu

Obec Petrovice úspěšně dokončila výstavbu 48 bytů a k dnešnímu dni vlastní celkem 21 bytů chráněných a 60 bytů nájemních o velioksti 2+1 a 3+1. Byty jsou plně obsazeny a k dnešnímu dni se přijímají pouze žádosti do kategorie NÁHRADNÍK.

Zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 8.dubna 2009 rozhodlo rozpustit stávající pořadník žádostí o přidělení bytu. Stanovuje podmínku  pro zařazení do nového pořadníku  pouze osoby s trvalým pobytem v obci Petrovice nebo  v obci jsou v pracovním poměru

Podmínkou pro přidělení bytu: Předložení příjmů za posledních 12 měsíců, potvzení o bezdlužnosti k zdravotní pojišťovně, FÚ , OSSZ

 

Nařízení vlády č.146/2003 Sb.

Dne 22. května 2003 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. Tímto nařízením vlády jsou stanoveny podmínky, za kterých lze obci (městu) poskytnout dotaci na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Žadatel o byt v obci Petrovice musí splňovat podmínky nařízení vlády 146/2003 Sb.