Sociální služby

Sociální služby poskytuje obec na základě registrace, která byla zaslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Na základě této registrace obec zajišťuje pečovatelskou službou a azylový dům pro matky s dětmi.

Proč bychom se všichni měli zajímat o sociální služby?

Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy bude potřebovat pro sebe nebo někoho blízkého pomoc v podobě některého typu sociální služby. 
Abychom si mohli být jisti, že ve chvíli potřeby nalezneme odbornou a efektivní pomoc, chceme vybudovat v naší obci síť kvalitně fungujících a cenově dostupných sociálních služeb. Je důležité podporovat takové projekty a programy, které odpovídají skutečným potřebám obyvatel v naší oblasti. Proto je nutné, aby veřejnost dostala slovo a byla slyšena. Kvalitní síť sociálních služeb vytvoříme jedině spoluprací všech stran – těch, co služby financují, těch, co služby poskytují a těch, co služby využívají nebo v budoucnu budou.Tato spolupráce je možná při KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ sociálních služeb v obcích a regionech. Záleží jen na Vás, zda se do tohoto procesu zapojíte. Možná je přímá účast na pracovních skupinách, nebo i jen vyplnění dotazníku či účast na veřejném setkání. 

Co vlastně jsou sociální služby? 

Sociální služby pomáhají řešit občanům různé obtížné životní situace. Podporují začleňování do společnosti, chrání před sociálním vyloučením, pomáhají hájit práva a zájmy uživatelů služby a umožňují zapojení uživatelů do běžného života . Tyto služby mají především umožnit svým uživatelům rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a zůstat v domácím prostředí (pečovatelská služba, poradny, osobní asistence, služby zaměstnanosti….). Pokud péči nelze zajistit v domácím prostředí, nastupuje pomoc formou sociálních a případně i zdravotních služeb v různých zařízeních (např. v domovech pro zdravotně postižené - dříve ústavy sociální péče, domovech pro seniory atd.). Sociální služby jsou služby veřejné. Proto se zajímejte o sociální služby, sdělujte, co by vám pomohlo, co by zkvalitnilo váš život nebo život vašich blízkých. Jistě se nám postupně, drobnými krůčky podaří vytvořit široký výběr dostupných a kvalitních služeb. 

Obec Petrovice v současné době projekt Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) realizuje ve spolupráci s Městem Blansko jako obcí s rozšířenou působností.