Poplatky

Občan je povinén hradit poplatky, které schválí zastupitelstvo obce ve své působnosti a těmto poplatkům  říkáme místní. Poplatky v přenesené působnosti nebo stanovené zákonem se nazývají poplatky správní.

 

Místní poplatky

Veškeré místní poplatky jsou v rubrice vyhlášky.

Místní poplatky začínáme vybírat od 01.04.2016.

Zastupitelstvo musí stanovit výši na příslušný rok na nejbližším zasedání
 
 
Platba PP - č.ú. 1362252349/0800   -  VS  rodné číslo poplatníka nebo  č.p. chaty 

Správní poplatky

Od 17. ledna 2005 nabývá účinnosti zákon č.634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správním poplatkem je poplatek za správní řízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad v našem případě Obecní úřad nebo MěÚ Blansko s rozšířenou působností od fyzických i právnických osob.

Není možné, ani účelem uvést zde všechny správní poplatky které úřad vyměřuje, vybírá a případně vymáhá, uvádíme zde poplatky nejčastější.

 

Pol. 2

- Nahlédnutí do matriční knihy, živnostenského rejstříku 20,- Kč

 

Pol. 3

- Vydání druhopisu rodného, úmrtního, oddacího listu 100,- Kč

-  Vydání stejnopisu, opisu, kopie 50,- Kč

 

Pol. 4

- Ověření listiny (za každou i započatou stránku) 30,- Kč

 

Pol. 5

- Ověření podpisu nebo otisku razítka 30,- Kč

 

Pol. 6

- Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000,- Kč

- Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč

 

Pol. 8

- Udělení státního občanství 10.000,- Kč

- Vydání potvrzení o státním občanství ČR nebo národnosti 100,- Kč

 

Pol. 9

- Vydání průkazu pro ZTP 30,- Kč

 

Pol. 10

- Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence 50,- Kč

 

Pol. 11

- Změna hanlivého, směšného, výstředního příjmení 100,- Kč

- Změna jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč

 

Pol. 12

- Uzavření manželství mezi snoubenci nemají-li trvalý pobyt v ČR 3000,- Kč

- Uzavření manželství mezi snoubenci, jeden má trvalý pobyt v ČR 2000,- Kč

- Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč

 

Pol. 13

- Vydání loveckého lístku na 1 den 30,- Kč

- Vydání loveckého lístku na 5 dní 50,- Kč

- Vydání loveckého lístku na 30 dní 70,- Kč

- Vydání loveckého lístku na 6 měsíců 100,- Kč

- Vydání loveckého lístku na 12 měsíců 150,- Kč

- Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1000,- Kč

- Zápis honebního společenstva do rejstříku 500,- Kč

-  Změna zápisu do rejstříku honebních společenstvech 200,- Kč

 

Pol. 14

- Vydání nebo prodloužení rybářského lístku kratší než 1 rok 60,- Kč

- Vydání nebo prodloužení rybářského lístku na l rok 100,- Kč

- Vydání nebo prodloužení rybářského lístku na 3 roky 200,- Kč

- Vydání nebo prodloužení rybářského lístku na 10 let 500,- Kč

- Přenechání výkonu rybářského práva 2000,- Kč

 

Pol. 16

- Vydání dokladu, průkazu, osvědčení náhradou za poškozený, zničený, ztracený doklad, průkaz (duplikát) 100,- Kč

- Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený 100,- Kč

 

Pol. 17

- Vydání stavebního povolení bydlení do 3 bytů 300,- Kč

- Vydání stavebního povolení bydlení více než 3 byty 1000,- Kč

- Vydání stavebního povolení pro individuální rekreaci 300,- Kč

- Vydání stavebního povolení ke stavbě garáže do 3 stání 300,- Kč

- Vydání stavebního povolení ke změně stavby (nástavba, přístavba, stavební úpravy), studna, ČOV, přípojky 300,- Kč

-  Vydání stavebního povolení k drobným stavbám 300,- Kč

- Vydání stavebního povolení k dočasným stavbám zařízení staveniště 300,- Kč

- Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením prodloužení platnosti stavebního povolení 300,- Kč

- Vydání povolení terénních úprav 1000,- Kč

- Vydání povolení informačního, reklamního, propagačního zařízení 1000,- Kč

 

Pol. 18

- Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1000,- Kč

- Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 500,- Kč

 

Pol. 19

- Vydání povolení ke změně užívání stavby 500,- Kč

- Vydání povolení k odstranění stavby 100,- Kč

 

Pol. 20

- Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době 100,- Kč

- Místní šetření za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu 150,- Kč

- Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 300,- Kč

 

Pol. 24

- Vydání živnostenského listu 1000,- Kč

- Vydání koncesní listiny 2000,- Kč

- Změna živnostenského listu nebo koncesní listiny 500,- Kč

- Změna údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině 100,- Kč

- Změna rozhodnutí o udělení koncese 1000,- Kč

- Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění 100,- Kč

 

Pol. 26

- Zápis do registru vozidel motocykl do 50 cm 300,- Kč

- Zápis do registru vozidel motocykl nad 50 cm 500,- Kč

- Zápis do registru vozidel motorové vozidlo čtyři kola 800,- Kč

- Zápis do registru vozidel přípojné vozidlo do 750 kg 500,- Kč

- Zápis do registru vozidel přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč

- Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel 100,- Kč

- Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,- Kč

- Vydání tabulky zvláštní registrační značky (za každou tabulku) 500,- Kč

- Zápis změny do technického průkazu vozidla a registru vozidel 50,- Kč

- Vydání řidičského průkazu 50,- Kč

- Změna v řidičském průkazu 10,- Kč

 

Pol. 27

- Vydání rozhodnutí technické způsobilosti typu vozidla 2000,- Kč

- Vydání rozhodnutí technické způsobilosti systému vozidla, konstrukční části vozidla, výbavy vozidla 1000,- Kč

- Vydání rozhodnutí technické způsobilosti při hromadné přestavbě vozidla 500,- Kč

- Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2000,- Kč

- Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla , jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1500,- Kč

- Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě benzín-plyn 500,- Kč

 

Pol. 28

- Vydání registrace k provozování autoškoly 2000,- Kč

- Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1000,- Kč

- Vydání nebo rozšíření osvědčení učitele AŠ 300,- Kč

- Změna, prodloužení platnosti osvědčení učitele AŠ 100,- Kč

 

Pol. 36

- Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace do 10 dnů 100,- Kč

- Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace do 6 měsíců 500,- Kč

- Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace delší 6 měsíců 1000,- Kč

 

Pol. 115

- Vydání pasu se strojově čitelnou zónou 200,- Kč

- Vydání pasu se strojově čitelnou zónou osoby mladší 15 let 50,- Kč

- Vydání pasu bez strojově čitelné zóny 600,- Kč

- Vydání hraničního průkazu 100,- Kč

- Zápis občana mladšího 15 let do pasu rodiče 50,- Kč

- Změna v cestovním pasu 50,- Kč

 

Pol. 122

- Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustředění odpadů 1000,- Kč

 

 

Vybral a zpracoval starosta obce