Pohřebiště

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby, klasické hroby), že je nutné předem (před vlastní výstavbou hrobů) uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v souladu s Řádem veřejného pohřebiště obce Petrovice. Před zahájením vlastní výstavby hrobu (klasického, urnového) je třeba tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadě nebo u osoby pověřené touto agendou pí. Dvořáčkové.