Územní plán

Územní plán

Důvodem pro zpracování územního plánu obce Petrovice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

Současně platný územní plán sídelního útvaru Petrovice byl zhotoven firmou ATELIÉR PROJEKTIS Brno v r.1998, která byla v r.1994 projednána jako koncept. Návrh územního plánu z r. 1996 se zapracováním Generelu ÚSES byl následně digitalizován, doplněn a schválen obecním zastupitelstvem 6.12.1999 a vyhlášen obecně závaznou vyhláškou č.3/99 s platností do 31.12.2010.

Aktuální územní plán

Textová část:


Grafická část: