Stížnosti

Jméno a přijmení pracovníka oprávněného přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení dle vyhlášky 150/1958.

Jméno: PAULÍK Vladimír
telefon: 516 833 204
ou.petrovice@seznam.cz

Pravidla pro vyřizování stížností a petic došlých Obecnímu úřadu Petrovice okr. Blansko

Část I.

 

(1) Za stížnost se považuje podání fyzických a právnických osob učiněné v jejím vlastním zájmu. Podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) se řeší stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, nestanoví-li správní řád jiný prostředek ochrany. Ustanovení § 175 se uplatní za předpokladu, že je zároveň dána působnost podle § 1 správního řádu, tj. orgán územního samosprávného celku vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Ostatní podání budou vyřízena dle pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic.

(2) Za petice jsou v souladu s ustanovením § 1 odst. l) zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen zákon o právu petičním) považovány žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů, ve smyslu zákona o právu petičním.

 

Část II.

 

Zastupitelstvo obce stanoví podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. n) následující pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic.

 

Článek 1

Postup při evidenci stížností a petic

 

(1) Evidence stížností a petic (dále jen podání), adresovaných jak obecnímu úřadu, tak samosprávě obce Petrovice, je vedena nv kanceláři starosty obce. Podání je možno zaslat poštou, elektronickou poštou nebo předat osobně. Při osobním jednání je možné požádat o sepsání stížnosti, nejlépe pracovníka obecního úřadu. Ústní stížnost však má povinnost přijmout každý zaměstnanec obecního úřadu (úředník). Pokud nelze podání vyřídit ihned, je nutno sepsat záznam, který musí obsahovat: jméno, příjmení, adresa stěžovatele, předmět stížnosti, datum sepsání, jméno a příjmení zaměstnance, který záznam vyhotovil. Záznam je nutné po podepsání stěžovatelem a zapisovatelem zaevidovat na podatelně obecního úřadu. Požádá-li o to stěžovatel, je nutné sepsat záznam i tehdy, jestliže vyřízení podání stížnosti náleží do působnosti jiného státního orgánu.

 

(2) Podání došlá poštou přímo na kancelář obecního úřadu nebo na samosprávu, je třeba bezodkladně předat přestupkovému městského úřadu Blansko ( vedení agendy pro obec Petrovice) , a to vždy s vyznačením razítka o datu doručení na obecní úřad.

 

(3) Kancelář obecního úřadu písemně potvrdí stěžovateli příjem podání. U osobně doručených podání ihned při jejich převzetí, u podání došlých poštou nebo elektronicky do 5-ti dnů ode dne jejich doručení na obecní úřad.

 

(4) Ke každému podání je vytvořen spis podání. Po vyřízení podání je spis uložen do knihy stížností

 

(5) Jednotlivá podání stížnosti jsou evidována v souvislé řadě. Je vedena samostatná evidence petic.

Originál podání, písemná dokumentace a fotokopie vyrozumění o vyřízení stížnosti nebo petice je založen na odboru právním a přestupkovém v Blansku

 

Článek 2

Postup při řešení stížností a petic

 

(1) Postup řešení jednotlivých podání stanoví odbor právní a přestupkový. V případě nejasnosti rozhoduje tajemník úřadu o postupu řešení (např. postoupení podání k vyřízení určitému odboru nebo oddělení). U podání adresovaných samosprávě rozhoduje starosta nebo místostarosta města Blansko o způsobu jeho prošetření.Průběh šetření musí být zabezpečen tak ,aby nedocházelo ke zbytečným průtahům(vzájemná zastupitelnost zaměstnanců, kteří vyřizují podání). Za dodržování termínů odpovídají vedoucí příslušných odborů nebo oddělení.

 

(2) Podání stížnosti musí být vyřízeno, tj. odesláno stěžovateli nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo obecnímu úřadu doručeno. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení podání. O prodloužení lhůty k vyřízení rozhoduje tajemník MěÚ Blansko.Podání petice musí být vyřízeno do 30 dnů od jeho podání.

 

(3) Vedoucí odboru nebo oddělení, kterému bylo podání postoupeno, je povinen předat odboru právnímu a přestupkovému fotokopii odpovědi stěžovateli včetně dokumentace, odpověď musí být vypravena do lhůty, která je uvedena v odst. 2.

 

Článek 3

Postup při vyřízení stížností a petic

 

(1) V odpovědi o výsledku šetření rozhodne příslušný odbor nebo oddělení o oprávněnosti podání. V případě oprávněných podání budou příslušnými odbory a odděleními přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků. O výsledku šetření je stěžovatel informován bez ohledu na klasifikaci podání (oprávněné, neoprávněné). Odpověď stěžovateli podepisuje vedoucí příslušného odboru ( přestupková komise).

 

(2) Plnění nápravných opatření , zejména dodržování stanovených termínů, sleduje příslušný odbor, který vydal pokyn k přijetí těchto opatření.

 

Článek 4

 

(1) U opakovaných podání, které neobsahují žádné nové skutečnosti, je stěžovatel upozorněn, že další podobné podání budou odkládány bez potvrzení příjmu a bez dalšího prošetřování.

 

(2) Anonymní podání se evidují mimo souvislou řadu došlých podání kanceláře starosty a přestupkovém komisi. V případě, že obsahují závažné skutečnosti, jsou příslušným odborem prošetřeny.

 

Článek 5

 

(1) Při vyřizování stížnosti se postupuje v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 11 - § 16.

 

(2) Nakládání s osobními údaji stěžovatelů a dalších osob, kterých se stížnost týká ,je upraven zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovení § 5 a § 11.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 

1) Pravidla pro vyřizování stížností a petic došlých Obecnímu úřadu Petrovice nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2008.

 

 

Vladimír Paulík

starosta obce

Pravidla pro vyřizování stížností a petic došlých Obecnímu úřadu Petrovice okr. Blansko (DOC 34 kB)