Azylový dům

Lávka - azylový dům pro matky s dětmi

Azyloý dům

Adresa: Petrovice 44, 679 02 Rájec-Jestřebí  (okres Blansko)

Provozovatel: Obec Petrovice IČ 00636771

Vedoucí zařízení: Mgr. Pavla Švédová

Telefon: 516 412 337
Mobil: 723 537 797

E-mailadpetrovice@seznam.cz


Posláním Lávky - azylového domu pro matky s dětmi v Petrovicích je poskytnout na přechodnou dobu klidné a bezpečné zázemí matkám s dětmi do osmnácti let a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytnout ženám a jejich dětem individuální pomoc a podporu při řešení jejich životní situace.

Matkám s dětmi a těhotným ženám poskytujeme ubytování, které obvykle není delší než jeden rok. Jeho součástí je umožnění celkové hygieny těla, jsou zajištěné podmínky pro úklid, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla.

Ve vybavené kuchyni jsou vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání a vyřizování osobních záležitostí.

Naším cílem je klientka, která při ukončení pobytu

 • zvládá péči o dítě a jeho výchovu
 • zvládá péči o domácnost
 • má zajištěn pravidelný finanční příjem
 • umí hospodařit s penězi
 • samostatně řeší svoji životní situaci
 • má zajištěno následné bydlení
 • má dostatek informací o svých právech a povinnostech, prakticky je využívá

Cílová skupina

 • Oběti domácího násilí - Služba je určena pouze pro těhotné ženy a matky s dětmi do 18 let.
 • Rodiny s dítětem/dětmi - Služba je určena pouze pro těhotné ženy a matky s dětmi do 18 let, jež se ocitly v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, prožívají rozchod se svým partnerem.

Služba není určena

 • osobám mužského pohlaví, které jsou starší 18 let
 • osobám nesvéprávným
 • osobám vyžadujícím zdravotní péči– trpící infekčním onemocněním, duševní chorobou, ...
 • osobám, se kterými poskytovatel v minulosti ukončil smlouvu o poskytování služby z důvodu nedodržování pravidel uvedených ve smlouvě – zejména neplacení nájmu

V našem zařízení je uživatel sociálních služeb označován jako klient. Našimi klienty jsou ženy i jejich děti.

Zásady

 • Dodržování práv
 • Individuální přístup
 • Uplatnění vůle a rozhodování
 • Zachování soukromí
 • Vyjádření nespokojenosti
 • Zachování důstojnosti a mlčenlivosti
 • Posílení pozitivního přístupu 
 • Podpora samostatnosti

Služba je poskytována nepřetržitě. Kapacita budovy je 10 pokojů, tzn. 28 lůžek, celkem tedy 10 matek a až 18 dětí.
Pokoje jsou vybaveny nábytkem a lednicí. Sociální zařízení je společné. K dispozici je kuchyně, jídelna, společenská a návštěvní místnost, dvorek a šatník.
Úhrada pobytu za kalendářní den – těhotná žena 100 Kč, žena 80 Kč, za každé dítě 40 Kč
V den nástupu je požadována vratná záloha 1 000 Kč a potvrzení o zdravotním stavu.

Smlouvu o poskytování sociální služby v azylovém domě pro matky s dětmi s žadatelkami uzavírá obcí Petrovice pověřená osoba, tzn. vedoucí zařízení. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to dle individuální situace žadatelky. Nejdéle však může být uzavřena na dobu 12 měsíců. Podmínkou uzavření smlouvy je písemný souhlas žadatelky s domovním řádem. 

Prioritou naší péče je poznání klientky v její jedinečnosti a následná podpora jejího celistvého rozvoje, preferujeme individuální přístup k jednotlivým klientkám. Naším záměrem je vytvářet v azylovém domě přátelskou atmosféru, ve které se klientky cítí dobře. 

Azylový dům pro matky s dětmi v Petrovicích je umístěn v krásné přírodě, která umožňuje klientkám a jejich dětem načerpat novou sílu a energii v jejich obtížné životní situaci. Nedaleko od budovy je vybudováno nové dětské hřiště.

EU operační program Zaměstnanost


Od 1.1.2019 je služba realizována v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Střednědobý plán). Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

Cílem projektu je pomoc převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Informace o tomto projektu jsou dostupné na https://socialnisluzby-ipjmk.cz/ip-ii/

logo JMK


Služba je od 1.9.2016 do 31.12.2018 realizována v rámci projektu ,,Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje", registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017. Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů sociálních služeb.
Informace o tomto projektu jsou dostupné na www.socialnisluzby-ipjmk.cz

Jihomoravský kraj poskytuje část finančních prostředků na zajištění služby.

logo JMK

ESF Evropská unie, operační program lidské zdroje a zaměstnanost


Sociální služba byla 1.1. – 30.9.2015 realizována v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00081, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Informace o tomto projektu jsou dostupné na www.socialnisluzby-ipjmk.cz

Sociální služba byla v letech 2012 - 2014 realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ESF

Evropský sociální fond

Obec Petrovice a pomoc

Obec se zapojila do projektu na pomoc Azylovým domům:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID="220324&TypeID="2