Aplikace v praxi

Zákon o střetu zájmů - realizace zákona

Potřebné dokumenty

 • Veřejní funkcionáři

  • člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

  • starosta obce, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení

Čestné prohlášení (DOC 132.5 kB) 

 • Žadatelé o přístup k informacím

  • Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Žádost o nahlédnutí do registru (DOC 26.5 kB)

  • Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (starosta obce) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.

Žádost o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registr (DOC 26.5 kB)

  • Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů • Evidenční orgán (starosta obce)

  • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři,

  • vede protokol o každém nahlédnutí do registru,

  • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

 

 

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře

 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

 • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení

 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.

 • Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.