Aktuality

Zveřejněno 09. 06. 2017

Řidiči pozor

V registru vozidel došlo ke změnám

Poměrně významná novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mimo jiné upravuje např. zápisy vozidel do registru silničních vozidel, změny vlastníků a provozovatelů vozidel, vyřazení vozidel z provozu, vyznačení zániků vozidel apod., vstoupila v účinnost k 1. červnu 2017.

Novela se dotkne široké motoristické veřejnosti zejména ve dvou rovinách:

1. Osoba, která je dle příslušných ustanovení zmíněného zákona oprávněna žádat o zápis vozidla do registru silničních vozidel či žádat o změny v registru silničních vozidel (nejčastěji vlastník vozidla), tak od 1. 6. 2017 může učinit u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působnosti v ČR, jednoduše řečeno u kterékoli obce, která provádí zápisy do registru silničních vozidel.

„Pokud mám trvalé bydliště, případně sídlo firmy v Blansku, ale pracuji, či se dlouhodobě zdržuji v Plzni, a vyřídit si své záležitosti v registru silničních vozidel je pro mne výhodnější právě tam, navštívím Magistrát města Plzně.

I z této nové možnosti však existují výjimky. Mimo dvě další výjimky, které se ovšem týkají poměrně úzké skupiny klientů, a které nepovažujeme za nezbytné na tomto místě zmiňovat," uvedl Michal Knecht, vedoucí oddělení dopravně správních agend, který rovněž upozorňuje na to, že požádat o ukončení vyřazení vozidla z provozu (slangově „depozitu") a uvedení vozidla zpět do provozu je možné pouze u toho úřadu, který byl požádán o vyřazení vozidla z provozu, a kterému byly tabulky registrační značky spolu s osvědčením o registraci předány k uložení.

2. Druhou zásadní změnou je nová právní úprava změny vlastníka vozidla v případě, kdy nový, nebo dosavadní vlastník vozidla nespolupracuje, a znemožňuje tak naplnění zákonné povinnosti a provedení změny. Zde považujeme za naprosto nezbytné upozornit na úskalí, která se s nově zaváděným institutem pojí a narovnat poměrně jednostranné a ne zcela oprávněně optimisticky se tvářící informace, prezentované médii. Aby bylo možné k takové změně i bez nespolupracujícího ať již dosavadního či nového vlastníka vozidla přistoupit, musí být splněny následující podmínky:

a) Při podání žádosti musí být spolehlivě doloženo, že došlo ke změně vlastnických práv k předmětnému vozidlu; vozidlo přitom musí být nezaměnitelně identifikováno, stejně tak musí být nezaměnitelně identifikováni účastníci smluvního vztahu a musí existovat (nesmí jít o smyšlené osoby, úřad nemůže vyrozumívat a vyzývat neexistující osoby, ani nemůže osoby sám identifikovat). Ideálním stavem je přirozeně předložení kupní smlouvy, která bude naplňovat popsané požadavky.

b) Žádost by měla být podána bezprostředně po uplynutí zákonné lhůty k provedení změny (10 pracovních dnů ode dne změny vlastnických práv), při podání žádosti je vhodné doložit, že druhým účastníkem smluvního vztahu nebyla potřebná součinnost poskytnuta, ač na ní žadatel trval.

c) O čem se v médiích nehovoří vůbec, je fakt, že musí být předložen protokol o evidenční kontrole, od 1. 6. 2017 ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti. Přitom tento protokol je pro žadatele, který vozidlo prodal, a vozidlo s doklady předal novému vlastníkovi a ten součinnost odmítá poskytnout, již zcela nedosažitelným.

d) Musí být předložena platná zelená karta pojištění.

e) Musí být uhrazen správní poplatek a jde-li o vozidlo, které podléhá i poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků („ekopoplatek"), pak musí být zaplacen i ten.

Teprve jsou-li splněny podmínky, uvedené pod písmeny a) až e), existuje reálná možnost, že řízení skončí provedením změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel. V opačném případě bude řízení zastaveno a v registru silničních vozidel bude i nadále zapsán dosavadní vlastník a provozovatel.

Absence dokladů k vozidlu, tedy technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla, naopak nově nebude při podání žádosti překážkou, žadatel je předkládá jen v případě, má-li je k dispozici (nejsou-li v držení nespolupracujícího vlastníka).

Jak je výše uvedeno, ani v budoucnu nebude změna vlastníka a provozovatele vozidla za situace, kdy nebude dosavadní s novým vlastníkem vozidla spolupracovat při zápisu změny v registru silničních vozidel, nikterak jednoduchou záležitostí a nemusí skončit očekávaným způsobem vyřízení, tedy zápisem změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel.

Z toho důvodu si vám dovolíme doporučit několik zásad, kterých by bylo dobré se při prodeji (koupi) vozidla držet:

1. Vždy (i v případě vozidla nepříliš vysoké hodnoty) sepište srozumitelnou kupní smlouvu k vozidlu, ve které bude minimálně řádně identifikováno vozidlo, obě strany smluvního vztahu a bude v ní uvedena účinnost. Zde je na místě uvést, že je to pouze doporučení po nemalých zkušenostech z naší praktické činnosti. Zákonná úprava písemnou podobu kupní smlouvy u motorového (či nemotorového) vozidla nevyžaduje. Zde doporučujeme striktně trvat na vzájemném předložení dokladu totožnosti a je-li jednou ze smluvních stran právnická osoba, též prokázání, že s Vámi jedná její statutární zástupce.

2. Je-li to možné, volte způsob předání vozidla a dokladů tak, aby se tak stalo teprve poté, co spolu na některém z STK provedete evidenční kontrolu, pojistíte vozidlo a na některém z úřadů obce s rozšířenou působností (nově libovolném) provedete změnu vlastníka a provozovatele vozidla.

Jsme si vědomi toho, že se někomu mohou zdát naše výše uvedená doporučení možná obtížně splnitelná. Z našich letitých praktických zkušeností však plyne, že je tímto způsobem možné se vyvarovat nejedné bezesné noci. Zejména v případě, kdy jsou prodávající s kupujícím vzájemně naprosto cizí osoby.

V této souvislosti stačí vzpomenout např. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla pro některé dopravní přestupky. Po již zmíněných zkušenostech z naší praktické činnosti můžeme potvrdit, že ti, kteří se již dostali do problémů s nespolupracujícím kupujícím či nespolupracujícím prodávajícím velmi litovali, že neobětovali den dovolené a nevyřídili si se samotnou koupí či prodejem vozidla současně i záležitosti v registru silničních vozidel dříve, než finanční hotovost či vozidlo dali z ruky.

Oddělení dopravně správních agend Blansko

(zdroj: Město Lipník, MDCŘ)

Zveřejněno 09. 06. 2017

Obec prodává RD 12

Proběhne: 21. 06. 2017

Zastupitelstvo obce rozhodlo svým usnesením prodej RD Petrovice 12 parc.č. st.57/1

Zájemci o nemovitost zašlou písemně nabídku na Obec Petrovice ,Petrovice 134, 679 02 Rájec-Jestřebí
Podmínkou prodeje je , že nabídka nesmí být menší jak 750 000 ,-Kč. Nabídku zasílat v zalepené obálce s popisem RD - NEOTVÍRAT.
Rozhodující je 1) Nejvyšší cenová nabídka 2) Zájemce s trvalým pobytem Petrovice
Nabídky zasílejte na ObÚ Petrovice do 21.6.2017.

Zveřejněno 05. 06. 2017

Vesnice roku JMK 2017

zlatou stuhu získaly Křtiny

Obec Petrovice obdržela mimořádné ocenění za zachování samosprávy a rozvoj obce

Další stuhami oceněné obce jsou:
Oranžová stuha - Nová Lhota (okres Hodonín)
Modrá stuha - Vedrovice (okrs Znojmo)
Zelená stuha - Drásov (okres Brno-venkov)
Bílá stuha - Morkůvky (okres Břeclav)

Děkujeme všem občanům za podporu a při prezentaci obce. Všichni byli úžasní a skvělí

Fotogalerie

Zveřejněno 26. 05. 2017

Jmenování ředitelky

Jmenování ředitelky MŠ

Starosta obce na doporučení konkurzní komise jmenoval s účinností od 1.6.2017 Bc Lenku Hanákovou ředitelkou Mateřské školy Petrovice okr. Blansko.

ikona Jmenovaci dekret MŠ (PDF 542.19 kB)

Zveřejněno 26. 05. 2017

Soutěžíme celá obec

Naše obec se na základě usnesení Zastupitelstva obce přihlásila do soutěže Vesnice roku.

Hodnotitelská komise JMK, která zúčastněné obce hodnotí, nás navštíví 1. 6. 2017 od 16:00-18,00. Není důležitý jen vzhled obce, ale také pospolitost a společenský život v obci. A to můžeme ukázat právě v den prezentace. Prosíme občany a zástupce spolků, aby přišli s návrhy a nápady jak obec nejlépe prezentovat a přidali pomocnou ruku při organizaci prezentace a také se jí zúčastnili. Samozřejmě žádáme všechny majitele nemovitosti, aby jejich domy a okolí zářili ještě více, než je tomu po celý rok. Případný úspěch v soutěži není úspěchem starosty, místostarosty nebo zastupitelů, ale nás všech občanů naší obce. Jsme malá vesnička, která se má určitě čím pochlubit.

Zveřejněno 22. 05. 2017

Hasiči při výcviku

Naši hasiči se zúčastnili výcviku JSDH při plnění bambi vaku

Zveřejněno 18. 05. 2017

Obnova památek

Obec , občané a farní úřad zahájili obnovu-opravu památek v Petrovicích. Pan František Musil opravil Boží muka ve směru od Karolína. Obec zahájila obnovu křížů u kostela a RD Kurchnerovi. Farní úřad zahájil přípravné práce na obnově místního kostela

Zveřejněno 18. 05. 2017

Den matek u seniorů

Děti z MŠ navštívily naše seniory ke Dni Matek

Zveřejněno 17. 05. 2017

Úprava veřejného prostranství

Obec žádá občany a zvýšenou opatrnost kolem autobusové zastávky.

Byly zahájeny úpravy veřejného prostranství a autobusové zastávky dle záměru,který schválilo jednohlasně zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání 10.4.2017 a ke kterému se vyjadřovali občané do 3.4.2017. Veškeré stavební práce budou dokončeny do 30.5.2017.

ikona autobus + cekarna (PDF 1.16 MB)

Zveřejněno 15. 05. 2017

Závody koní

V sobotu 13.5.2017 se konaly závody koní na místním letišti. Pěkné počasí přispělo k hojné účasti a kvalitním výkonům

Zveřejněno 30. 04. 2017

Pálení čarodějnic

Z důvodu nepříznivého počasí se Pálení čarodějnic přesouvá na nový termín pátek 5.5.2017 od 20,00 hodin

Pořadatelé se omlouvají, ale počasí nám nepřeje a všechno je promáčené.

Zveřejněno 30. 04. 2017

Závody koní

Proběhne: 13. 05. 2017

13.5.2017 na místním Letišti závody dle letáku.
Parkování regulované na hřišti za KD - účastníci závodů a parkoviště traktorky pro diváky. Záchody pro M+Ž v prostorách kulturního domu
koně 13.5.jpg

Zveřejněno 24. 04. 2017

Daň z nemovitosti

430.000 složenek putuje do schránek poplatníků

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28. dubna do 29. května tohoto roku na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

Zveřejněno 11. 04. 2017

Velikonoční výzdoba

Velikonoce se blíží a lidé zdobí své RD a okolí velikonoční tématikou. Máme prostě krásnou vesnici

Zveřejněno 11. 04. 2017

MUDr Straková neordinuje

12. , 13. 4. a 18. ,19. 4. nebude MUDr. Staková ordinovat.

Sestřička bude v ordinaci přítomná. Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková v Ostrově.

Zveřejněno 05. 04. 2017

Obec zajistila do ZŠ i přes stávku autobus

Obec zajistila odjezd autobusem do ZŠ Sloup

Obec zajistila odjezd autobusem do ZŠ Sloup s odjezdem v 7,30 hod od autobusové zastávky.Dohled zajišťuje starosta obce.

Zpětný návrat do Petrovic je také zajištěn ve 14,00 hod z autobusové zastávky Sloup. Dohled nad odjezdem všech dětí ve 14 hod zajišťuje ředitel ZŠ

Obec bude požadovat veškeré náklady u Kordis JMK, jelikož je podepsána smlouva o základní dopravní obslužnosti a obec musí hradit nemalé finanční prostředky a dopravce si nepřijede.

Vladimír Paulík,
starosta obce

Zveřejněno 05. 04. 2017

Informace ke stávce

Informace o stávce řidičů regionálních autobusů ve čtvrtek 6. 4. 2017

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 proběhne celodenní stávka některých řidičů regionálních autobusů v našem kraji. Hodně spojů bude sice zajištěno, ale v některých oblastech budou bohužel občané obcí a měst omezeními v dopravě postiženi. To se týká zejména Blanenska, Vyškovska, Kyjovska, Veselska, Hodonínska, Břeclavska a částečně Znojemska.

Informace o stávce a předpokládané jízdní řády jsou uvedeny na webu www.idsjmk.cz/stavka. Zde se občané dozví, které spoje budou ve čtvrtek zajištěny a které nikoli. Informace se na tomto webu průběžně mění dle aktuálních informací.

Děkujeme za pochopení a občanům se za způsobené problémy omlouváme.

KORDIS JMK, a.s.
koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Zveřejněno 04. 04. 2017

Pozvánka na turnaj

Proběhne: 14. 04. 2017 14:00

Turnaj v pincu pro neregistrované hráče.

pozvanka.jpg

Zveřejněno 27. 03. 2017

BIODPAD ZAHÁJEN

Obec informuje o zahájení vyvážení BIO kontejnerů v letošním roce.

První svoz proběhne v sobotu 1.dubna 2017
Vyvážení kontejnerů od dubna do listopadu pravidelně každý týden s vyjímkou měsíců červenec-srpen 1x za 14 dní

Zveřejněno 23. 03. 2017

Pozvánka na Pálení čarodějnic

Proběhne: 30. 04. 2017 20:00

SOKOL Petrovice a SK Petrovice Vás srdečně zvou

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V neděli 30.4.2017 od 20.00 hodin Petrovice na Větřáku

Občerstvení zajištěno: točené pivo, klobása, bůček z udírny

ikona Plakát (PDF 2.59 MB)

Zpět na seznam aktualit