Rozcestník

Petrovice

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace obsahující podmínky a požadavky na zpracování nabídky včetně příloh pro zjednodušené podlimitní řízení

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Petrovice

V souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") Zadavatel na základě žádosti o poskytnutí podpory na uvedenou akci (Žádost o poskytnutí podpory, OPŽP, výzva č. 58., registrační číslo projektu CZ.1.02/4.1.00/14.24264) má zájem realizovat projekt Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Petrovice (dále jen Projekt). Projekt bude bude spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

ikona Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Petrovice (PDF 366.11 kB)

Komunikace u Letiště II.etapa

 Staveniště je situováno v katastrálním území Petrovice. Objekt "Komunikace a zpevněné plochy" řeší dopravní obsluhu dané lokality určené k zástavbě rodinnými domy a její napojení na státní silnici III/377 v intravilánu obce.
 
Komunikace je řešena jako obousměrná místní obslužná komunikace funkční třídy D1 (Zóna 30), zakončená slepě.

ZD Silnice U letiště (DOC 30.5 kB)

Plánovaná výstavba v roce 2013

Odbahnění  vodní nádrže Podolí

Záměr počítá s odbahněním stávající vodní plochy na parc.č.735 v k.pú Petrovice a opravy havarijního stavu hráze a požeráku.

Vodní nádrž Podolí (PDF 610.89 kB)

 

Rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení v kulturním domě

Stávající víceúčelový objekt KD č.p. 134 v Petrovicích v části 1.PP již nevyhovující sociální zařízení a nevyhovující klubovnu. Obec hodlá s těchto prostor rozšířit sociální zařízení a zřídit příležitostnou šatnu pro učinkující. Vznikne nové WC ženy, muži a úklidová místnost. Odkanalizování bude svedeno do stávající jímky před objektem

Sociální zařízení v kulturním domě (PDF 1.69 MB)

ikona ZD výzva KD (DOC 31.5 kB)

Skrolovat zcela nahoru