Pečovatelská služba

Sídlo: Petrovice 174, okr. Blansko, 679 02

Dům s pečovatelskou službou

Vedoucí služby: Mgr.  Pavla Švédová, pspetrovice@seznam.cz, tel.: 723 537 797

Pečovatelky: tel.: 723 181 620 (dostupné v pracovní době)

Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích, spojených se stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do života společnosti. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům, pomáhá při naplnění jejich osobních cílů, poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb, spolupracuje s dalšími poskytovateli služeb.

Posláním pečovatelské služby v Petrovicích je poskytovat pečovatelské úkony v domácím prostředí občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi.

Cílem je

 • Umožnit uživatelům služby žít v domácím a známém prostředí co nejdéle.
 • Udržení samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v rámci jejich možností.
 • Zajistit kvalitní pečovatelskou službu.
 • V případě potřeby poskytnout poradenství, pomoc při řešení problémů a zprostředkovat pomoc dalších odborníků.

Pečovatelská služba poskytuje pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost při péči o domácnost a vlastní osobu z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí nebo neumí zajistit rodinní příslušníci. Občané tak mohou zůstat ve známém prostředí co nejdéle a nemusí se stěhovat do domova pro seniory.

Služba je poskytována občanům Petrovic a okolních obcí v jejich domácnosti, denně v době 7.00 – 20.00 hod.

O službu mohou požádat občané v sídle pečovatelek na adrese Petrovice 174 nebo na obecním úřadě v Petrovicích. Zde si mohou vyzvednout tištěnou žádost a po vyplnění ji sem doručit zpět. O službu lze požádat rovněž telefonicky nebo emailem.

Na základě písemné, ústní nebo telefonické žádosti o poskytování pečovatelské služby vedoucí služby, sociální pracovník navštíví občana, kterému má být služba poskytována v jeho domácnosti. Schůzky se většinou zúčastní také pečovatelka. Mohou se jí účastnit i další osoby, které tam zájemce chce mít.

Při této návštěvě vedoucí služby, sociální pracovník zjistí potřebné údaje o osobních a rodinných poměrech zájemce o službu. Zájemce je seznámen s poskytovanými úkony pečovatelské služby, pravidly pro jejich poskytování a cenou. Společně se domluví na úkonech, které bude chtít občan provést, jak často a od jakého data.

Na základě požadavků zájemce o službu je sepsána smlouva o poskytování služby, pokud jsou splněny všechny podmínky pro její uzavření (cílová skupina, nepříznivá sociální situace, poskytujeme o co je žádáno). Smlouva obsahuje mimo jiné dohodnuté úkony a jejich cenu. Smlouvu lze v případě potřeby upravit, přidat další potřebné úkony. Čas a den provedení jednotlivých pečovatelských úkonů si pak občan domlouvá s pečovatelkami podle svých potřeb a našich možností. Způsob provedení úkonu lze také do určité míry přizpůsobit požadavkům občana. Smlouvu může občan písemně kdykoliv ukončit.

Na začátku následujícího měsíce je provedeno vyúčtování provedených úkonů.

Službu zajišťují tři pečovatelky a dva sociální pracovníci.

Zásady poskytování služby

 • Dodržování práv
 • Individuální přístup
 • Uplatnění vůle a rozhodování
 • Zachování soukromí
 • Vyjádření nespokojenosti
 • Zachování důstojnosti a mlčenlivosti
 • Posílení pozitivního přístupu
 • Podpora samostatnosti

Poskytujeme:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 105 Kč / hod

 • oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, úpravě vzhledu
 • prostorové orientaci
 • samostatném pohybu, změně polohy, manipulaci s předměty

Pomoc při osobní hygieně – 105 Kč/hod

 • běžné denní hygieně
 • celkové koupeli, sprchování nebo omytí těla v domácnosti, promazání těla
 • péči o vlasy, oči, uši, ústa, nehty
 • použití WC, výměně plenkových kalhotek či vložek na inkontinenci

Pomoc při zajištění stravy - 105 Kč/hod

 • příprava jídla a pití
 • podání jídla a pití
 • zajištění potravin a obědů
 • donáška oběda – 5 - 50 Kč / úkon

Dodavatelé stravy ze Sloupu, Jevíčka a Rájce-Jestřebí určují cenu oběda

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti – mytí a úklid nádobí, zametení, mytí podlahy, luxování, utření prachu, vynesení odpadků, údržba kompenzačních pomůcek, dezinfekce, příprava prádla na praní, úklid prádla do prádelníku, převlečení ložního prádla, úprava a přestlání lůžka, obsluha a údržba (mytí) domácích spotřebičů,… - 105 Kč/hod
 • velký úklid – mytí oken, věšení a sundávání záclon, mytí nábytku – 135 Kč/hod
 • pomoc při zajištění úklidu po malování, stěhování – 155 Kč/hod
 • běžný nákup v obci – 105 Kč/hod
 • nákup v Blansku, nákup oblečení, vybavení domácnosti – 160 Kč/úkon
 • topení v kamnech, větrání – 155 Kč/hod
 • donáška vody – 135 Kč/hod
 • praní nebo žehlení prádla, případně drobné opravy - 35 Kč / 1 kg prádla

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na úřady, poštu, … – 105 Kč / hod
 • dohled na občana - 105 Kč / hod
 • pomoc při vyřizování písemností, telefonátů,… - 120 Kč / hod
 • pomoc při orientaci v čase, místě, osobách
 • pomoc s komunikací
 • podpora při navazování a udržování přátelských, sousedských, rodinných vztahů
 • podpora při využívání veřejných služeb a zapojení do společenského dění

Pomoc a podporu při seberealizaci

 • pomoc se získáváním znalostí a dovednosti
 • příprava na zaměstnání, pracovní a jiné uplatnění
 • pomoc při udržení oblíbených činností, zájmů
 • pomoc při péči o drobné domácí zvířectvo

Pomoc a podporu při péči o zdraví a bezpečí

 • pomoc při provedení jednoduchého ošetření
 • podpora spolupráce s lékařem, dodržování léčebného režimu a zdravé výživy
 • přivolání pomoci, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu, předcházení pádům
 • Ošetření odřenin a drobných ran – 105 Kč/hod
 • Orientační měření krevního tlaku – 10 Kč / úkon

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí
Pomoc při uzavírání smluv, nakládání s majetkem
Pomoc při vyřízení dávek, osobních dokladů
Pomoc při účasti na veřejném životě a při ochraně práv

Podporu rodičovských kompetencí, pomoc s péčí o dítě

Pomoc při zajištění plnění školních povinností
Pomoc při zajištění péče o dítě v domácnosti
Pomoc při udržování zdravotního stavu dítěte a předcházení rizikům spojeným s onemocněním


Jihomoravský kraj poskytuje část finančních prostředků na zajištění služby.

Pečovatelky mají sídlo v budově s chráněnými byty (na fotografii) dokončenými v roce 2004. Je zde celkem 21 bezbariérových bytů, určených k zajištění bydlení osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních, sociálních nebo z důvodu pokročilého věku.

Jedná se o obecní byty, v nichž nájemníci žijí v běžných podmínkách, pečují o svou domácnost, jsou vedeni ke zvládání sebeobsluhy a k plnohodnotnému životu ve společnosti.

Žádost o byt se podává na obecní úřad. Po uvolnění bytu jsou zájemci postupně kontaktováni.

Pečovatelská služba se řeší samostatnou smlouvou.