Pečovatelská služba

Sídlo: Petrovice 174, okr. Blansko, 679 02

Dům s pečovatelskou službou

Vedoucí služby: Mgr.  Pavla Švédová, pspetrovice@seznam.cz

Pečovatelky: tel: 723 181 620 (dostupné v pracovní době)

Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům, pomáhá při naplnění jejich osobních cílů, poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb, spolupracuje s dalšími poskytovateli služeb.

Posláním pečovatelské služby v Petrovicích je poskytovat pečovatelské úkony v domácím prostředí občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi.

Cílem je

 • Umožnit uživatelům služby žít v domácím a známém prostředí co nejdéle.
 • Udržení samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v rámci jejich možností.
 • Zajistit kvalitní pečovatelskou službu.
 • V případě potřeby poskytnout poradenství, pomoc při řešení problémů a zprostředkovat pomoc dalších odborníků.

Pečovatelská služba poskytuje pomoc osobám, které jsou způsobilé k právním úkonům, mají sníženou soběstačnost při péči o domácnost a vlastní osobu z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí nebo neumí zajistit rodinní příslušníci. Občané tak mohou zůstat ve známém prostředí co nejdéle a nemusí se stěhovat do domova pro seniory.

Služba je poskytována občanům Petrovic a okolních obcí v jejich domácnosti, denně v době 7.00 – 19.00 hod.

O službu mohou požádat občané v sídle pečovatelek na adrese Petrovice 174 nebo na obecním úřadě v Petrovicích. Zde si mohou vyzvednout tištěnou žádost a po vyplnění ji sem doručit zpět. O službu lze požádat rovněž telefonicky nebo emailem.

Na základě písemné, ústní nebo telefonické žádosti o poskytování pečovatelské služby vedoucí služby navštíví občana, kterému má být služba poskytována v jeho domácnosti. Schůzky se většinou zúčastní také pečovatelka. Mohou se jí účastnit i další osoby, které tam zájemce chce mít.

Při této návštěvě vedoucí služby zjistí potřebné údaje o osobních a rodinných poměrech zájemce o službu. Zájemce je seznámen s poskytovanými úkony pečovatelské služby, pravidly pro jejich poskytování a cenou. Společně se domluví na úkonech, které bude chtít občan provést, jak často a od jakého data.

Na základě požadavků zájemce o službu je sepsána smlouva o poskytování služby, pokud jsou splněny všechny podmínky pro její uzavření (cílová skupina, svéprávnost, poskytujeme o co je žádáno). Smlouva obsahuje mimo jiné dohodnuté úkony a jejich cenu. Smlouvu lze v případě potřeby upravit, přidat další potřebné úkony. Čas a den provedení jednotlivých pečovatelských úkonů si pak občan domlouvá s pečovatelkami podle svých potřeb a našich možností. Způsob provedení úkonu lze také do určité míry přizpůsobit požadavkům občana. Smlouvu může občan písemně kdykoliv ukončit.

Na začátku následujícího měsíce je provedeno vyúčtování provedených úkonů.

Službu zajišťují tři pečovatelky a sociální pracovník.

Zásady poskytování služby

 • Dodržování práv
 • Individuální přístup
 • Uplatnění vůle a rozhodování
 • Zachování soukromí
 • Vyjádření nespokojenosti
 • Zachování důstojnosti a mlčenlivosti
 • Posílení pozitivního přístupu
 • Podpora samostatnosti

Poskytujeme:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 100 Kč / hod

 • oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, úpravě vzhledu
 • prostorové orientaci
 • samostatném pohybu, změně polohy, manipulaci s předměty

Pomoc při osobní hygieně – 100 Kč/hod

 • běžné denní hygieně
 • celkové koupeli, sprchování nebo omytí těla v domácnosti, promazání těla
 • péči o vlasy, oči, uši, ústa, nehty
 • použití WC, výměně plenkových kalhotek či vložek na inkontinenci

Pomoc při zajištění stravy - 100 Kč/hod

 • příprava jídla a pití
 • podání jídla a pití
 • zajištění potravin a obědů
 • donáška oběda - c 20 Kč / úkon

Dodavatelé stravy ze Sloupu, Jevíčka a Rájce-Jestřebí určují cenu oběda

Pomoc při zajištění chodu domácnosti – 100 Kč/hod

 • velký úklid – mytí oken, věšení a sundávání záclon, mytí nábytku, dveří v bytě, kuchyňské linky, koupelny a WC, ..
 • pomoc při zajištění úklidu po malování, stěhování
 • běžný nákup v obci
 • nákup v Blansku
 • převlečení ložního prádla, úprava a přestlání lůžka
 • topení, větrání
 • donáška vody
 • obsluha a údržba (mytí) domácích spotřebičů
 • praní nebo žehlení prádla, případně drobné opravy - 25 Kč / 1 kg prádla
 • běžný úklid a údržba domácnosti – mytí a úklid nádobí, zametení, vynesení odpadků, mytí podlahy, luxování, utření prachu, údržba kompenzačních pomůcek, dezinfekce, příprava prádla na praní, úklid prádla do prádelníku,… - 80 Kč/hod

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na úřady, poštu, … – 100 Kč / hod + úhrada cesty
 • dohled nad klientem mimo domácnost - 100 Kč / hod
 • pomoc při vyřizování písemností, dopisů - 120 Kč / hod
 • pomoc při orientaci v čase, místě, osobách
 • pomoc s komunikací
 • podpora při navazování a udržování přátelských, sousedských, rodinných vztahů
 • podpora při využívání veřejných služeb a zapojení do společenského dění

Pomoc a podporu při seberealizaci

 • pomoc se získáváním znalostí a dovednosti
 • příprava na zaměstnání, pracovní a jiné uplatnění
 • pomoc při udržení oblíbených činností, zájmů
 • pomoc při o péči drobné domácí zvířectvo

Pomoc a podporu při péči o zdraví a bezpečí

 • pomoc při provedení jednoduchého ošetření
 • podpora spolupráce s lékařem, dodržování léčebného režimu a zdravé výživy
 • přivolání pomoci, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu, předcházení pádům

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí
Pomoc při uzavírání smluv, nakládání s majetkem
Pomoc při vyřízení dávek, osobních dokladů
Pomoc při účasti na veřejném životě a při ochraně práv

Podporu rodičovských kompetencí, pomoc s péčí o dítě

Pomoc při zajištění plnění školních povinností
Pomoc při zajištění péče o dítě v domácnosti
Pomoc při udržování zdravotního stavu dítěte a předcházení rizikům spojeným s onemocněním

Fakultativní činnosti

Ošetření odřenin a drobných ran – 100 Kč/hod
Orientační měření krevního tlaku – 10 Kč / úkon


Jihomoravský kraj poskytuje část finančních prostředků na zajištění služby.

Pečovatelky mají sídlo v budově s chráněnými byty (na fotografii) dokončenými v roce 2004. Je zde celkem 21 bezbariérových bytů, určených k zajištění bydlení osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních, sociálních nebo z důvodu pokročilého věku.

Jedná se o obecní byty, v nichž nájemníci žijí v běžných podmínkách, pečují o svou domácnost, jsou vedeni ke zvládání sebeobsluhy a k plnohodnotnému životu ve společnosti.

Žádost o byt se podává na obecní úřad. Po uvolnění bytu jsou zájemci postupně kontaktováni.

Pečovatelská služba se řeší samostatnou smlouvou.