Pečovatelská služba

Sídlo: Petrovice 174, okr. Blansko, 679 02

Dům s pečovatelskou službou

Vedoucí zařízení: Mgr.  Pavla Švédová, pspetrovice MOCHR seznam MOCHR2 cz, tel. 516 833 208

Pečovatelky: tel: 723 181 620 (dostupné v pracovní době)

Posláním pečovatelské služby v Petrovicích je poskytovat pečovatelské úkony v domácím prostředí občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Jde o občany, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči, ale jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči.

Cílem je

 • Umožnit uživatelům služby žít v domácím a známém prostředí co nejdéle.
 • Udržení samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v rámci jejich možností.
 • Zajistit kvalitní pečovatelskou službu.
 • V případě potřeby poskytnout poradenství, pomoc při řešení problémů a zprostředkovat pomoc dalších odborníků.

Pečovatelská služba je určena osobám, které jsou způsobilé k právním úkonům, mají sníženou soběstačnost při péči o domácnost a vlastní osobu z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí nebo neumí zajistit rodinní příslušníci. Občané tak mohou zůstat ve známém prostředí co nejdéle a nemusí se stěhovat do domova pro seniory.

Služba je poskytována občanům Petrovic a okolních obcí v jejich domácnosti, v pracovních dnech v době 7.00 – 15.00 hod. Služba se neposkytuje v sobotu, neděli, státem uznaných svátcích a dnech volna..

Služba není poskytována občanům, kteří vyžadují stálou lékařskou péči, kteří se k pečovatelkám opakovaně chovali agresivně, napadali je slovně nebo fyzicky.

O službu mohou požádat občané v sídle pečovatelek na adrese Petrovice 174 nebo na obecním úřadě v Petrovicích. Zde si mohou vyzvednout tištěnou žádost a po vyplnění ji sem doručit zpět. O službu lze požádat rovněž telefonicky nebo emailem.

Na základě písemné, ústní nebo telefonické žádosti o poskytování pečovatelské služby vedoucí služby navštíví občana, kterému má být služba poskytována v jeho domácnosti. Schůzky se většinou zúčastní také pečovatelka. Mohou se jí účastnit i další osoby, které tam zájemce chce mít.

Při této návštěvě vedoucí služby zjistí potřebné údaje o osobních a rodinných poměrech zájemce o službu. Zájemce je seznámen s poskytovanými úkony pečovatelské služby, pravidly pro jejich poskytování a cenou. Společně se domluví na úkonech, které bude chtít občan provést, jak často a od jakého data.

Na základě požadavků zájemce o službu je sepsána smlouva o poskytování služby, pokud jsou splněny všechny podmínky pro její uzavření (cílová skupina, svéprávnost, poskytujeme o co je žádáno). Smlouva obsahuje mimo jiné dohodnuté úkony a jejich cenu. Smlouvu lze v případě potřeby upravit, přidat další potřebné úkony. Čas a den provedení jednotlivých pečovatelských úkonů si pak občan domlouvá s pečovatelkami podle svých potřeb a našich možností. Způsob provedení úkonu lze také do určité míry přizpůsobit požadavkům občana. Smlouvu může občan písemně kdykoliv ukončit.

Na začátku následujícího měsíce je provedeno vyúčtování provedených úkonů.

Službu zajišťují dvě pečovatelky a sociální pracovník. Pracovnice chodí k uživatelům ve dvojici.

Zásady poskytování služby

 • Dodržování práv
 • Individuální přístup
 • Uplatnění vůle a rozhodování
 • Zachování soukromí
 • Vyjádření nespokojenosti
 • Zachování důstojnosti a mlčenlivosti
 • Posílení pozitivního přístupu
 • Podpora samostatnosti

Jihomoravský kraj poskytuje část finančních prostředků na zajištění služby.

jmk
 
 
Pečovatelky mají sídlo v budově s chráněnými byty (na fotografii) dokončenými v roce 2004. Je zde celkem 21 bezbariérových bytů, určených k zajištění bydlení osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních, sociálních nebo z důvodu pokročilého věku.
Jedná se o obecní byty, v nichž nájemníci žijí v běžných podmínkách, pečují o svou domácnost, jsou vedeni ke zvládání sebeobsluhy a k plnohodnotnému životu ve společnosti.
Žádost o byt se podává na obecní úřad. Po uvolnění bytu jsou zájemci postupně kontaktováni.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy k chráněnému bytu je nutná potřeba nájemníka odebírat úkony pečovatelské služby minimálně ve výši 700,- Kč měsíčně. Pečovatelská služba se řeší samostatnou smlouvou.

Fotogalerie - Dům s pečovatelskou službou

Pořízené fotografie jsou z veřejných produkcí, na které vstupem účastník dává automaticky souhlas s umístěním na webové stránky obce


Všechny fotografie


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: