Aktuality

Zveřejněno 30. 10. 2018

Pozemkové úpravy - bude zájem v obci ?

Informace o připravovaných komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) pro vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území Petrovice.

Proč provádět komplexní pozemkové úpravy?

Co nám přinesou a co získají vlastníci pozemků?

Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb.,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.


Od pozemkových úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:

  • odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území
  • odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány
  • vyrovnání hranic pozemků
  • přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu
  • vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest
  • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
  • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)


Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Petrovice je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.

Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Petrovice (mimo zastavěné území obce).

Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na Pozemkový úřad, nejlépe prostřednictvím Obecního úřadu Petrovice Formulář příloha souboru

Podepsáním této „Žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit:

- zpět na podatelnu Obecního úřadu v Petrovicích do 20.11.2018

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.

Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Petrovice, aby se vší odpovědností zvážili výhody provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledávání listin a další již shora uvedené záležitosti. Informace o dalším postupu, po získání souhlasu vlastníků min. 50% plochy zemědělských pozemků v katastru, zveřejníme na úřední desce ObÚ Petrovice, na webových stránkách obce, popř. osobním dotazem na OÚ.

ikona Petrovice- žádost o pouzemkové úpravy (1) (DOC 26 kB)

ikona PÚ-jako-krajinotvorný-prvek (PDF 4.79 MB)

Zpět na seznam aktualit