Aktuality

Zveřejněno 11. 05. 2018

Zastupitelstvo obce k provozu Dětské skupiny

Zastupitelstvo obce projednalo na svém řádném zasedání 9.5.2018 zprávu o činnosti DS Petrovice .

Bod č.5)

Dětská skupina – zprava vedoucí DS za období 1.1.2017-31.3.2018 + výhled na další období

Zpráva vedoucí DS přílohou. Po úvodním slově pí Dvořáčkové otevřena rozprava k předložené zprávě

Starosta obce se vyjádřil, že zprávu jak byla předložena považuje za neúplnou a nedostačující. Z výše uvedeného navrhuje v usnesení schválit pouze informaci o činnosti DS. p. Paulík se vyjádřil ,že mu ve zprávě chybí následující informace:

  • Odkaz na zákon v jakém režimu DS pracuje
  • Jakým způsobem je DS financována
  • Nebyl předložen rozpočet organizační složky a tím ukazatel čerpání a požadavky DS u zřizovatele
  • Jak je DS připravena na oblast – ochrana osobních údajů
  • Informace o provedené kontrole a její závěry
  • Jaké jsou hlavní indikátory projektu z dotace EU a jejich plnění

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o činnosti DS Petrovice

Výsledek hlasování: Pro ...10....... Proti .....0.. Zdrželi se .....0...

Usnesení č. 23/ 6 /9.5.2018 bylo schváleno

Starosta obce informoval, že po uzavření veřejné ankety budou u DS provedeny personální a provozní změny

Podepsáním dohody byl ukončen pracovní poměr s pí A. Dvořáčkovou k 20.7.2018 (zdravotní důvody)

Bude u DS od nového období rozšířena provozní doba od 7,00 do 17,00 hod

Bude kladen důraz na spolupráci s MŠ

Veškeré aktuální informace o činnosti DS budou od nového vedení průběžně zveřejňovány ve zpravodaji obce nebo na web.stránkách DS.

ikona Zpráva DS Dvorackova (PDF 39.5 kB)

Zpět na seznam aktualit