Aktuality

9. června 2017

Řidiči pozor

V registru vozidel došlo ke změnám

Poměrně významná novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mimo jiné upravuje např. zápisy vozidel do registru silničních vozidel, změny vlastníků a provozovatelů vozidel, vyřazení vozidel z provozu, vyznačení zániků vozidel apod., vstoupila v účinnost k 1. červnu 2017.

Novela se dotkne široké motoristické veřejnosti zejména ve dvou rovinách:

1. Osoba, která je dle příslušných ustanovení zmíněného zákona oprávněna žádat o zápis vozidla do registru silničních vozidel či žádat o změny v registru silničních vozidel (nejčastěji vlastník vozidla), tak od 1. 6. 2017 může učinit u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působnosti v ČR, jednoduše řečeno u kterékoli obce, která provádí zápisy do registru silničních vozidel.

„Pokud mám trvalé bydliště, případně sídlo firmy v Blansku, ale pracuji, či se dlouhodobě zdržuji v Plzni, a vyřídit si své záležitosti v registru silničních vozidel je pro mne výhodnější právě tam, navštívím Magistrát města Plzně.

I z této nové možnosti však existují výjimky. Mimo dvě další výjimky, které se ovšem týkají poměrně úzké skupiny klientů, a které nepovažujeme za nezbytné na tomto místě zmiňovat," uvedl Michal Knecht, vedoucí oddělení dopravně správních agend, který rovněž upozorňuje na to, že požádat o ukončení vyřazení vozidla z provozu (slangově „depozitu") a uvedení vozidla zpět do provozu je možné pouze u toho úřadu, který byl požádán o vyřazení vozidla z provozu, a kterému byly tabulky registrační značky spolu s osvědčením o registraci předány k uložení.

2. Druhou zásadní změnou je nová právní úprava změny vlastníka vozidla v případě, kdy nový, nebo dosavadní vlastník vozidla nespolupracuje, a znemožňuje tak naplnění zákonné povinnosti a provedení změny. Zde považujeme za naprosto nezbytné upozornit na úskalí, která se s nově zaváděným institutem pojí a narovnat poměrně jednostranné a ne zcela oprávněně optimisticky se tvářící informace, prezentované médii. Aby bylo možné k takové změně i bez nespolupracujícího ať již dosavadního či nového vlastníka vozidla přistoupit, musí být splněny následující podmínky:

a) Při podání žádosti musí být spolehlivě doloženo, že došlo ke změně vlastnických práv k předmětnému vozidlu; vozidlo přitom musí být nezaměnitelně identifikováno, stejně tak musí být nezaměnitelně identifikováni účastníci smluvního vztahu a musí existovat (nesmí jít o smyšlené osoby, úřad nemůže vyrozumívat a vyzývat neexistující osoby, ani nemůže osoby sám identifikovat). Ideálním stavem je přirozeně předložení kupní smlouvy, která bude naplňovat popsané požadavky.

b) Žádost by měla být podána bezprostředně po uplynutí zákonné lhůty k provedení změny (10 pracovních dnů ode dne změny vlastnických práv), při podání žádosti je vhodné doložit, že druhým účastníkem smluvního vztahu nebyla potřebná součinnost poskytnuta, ač na ní žadatel trval.

c) O čem se v médiích nehovoří vůbec, je fakt, že musí být předložen protokol o evidenční kontrole, od 1. 6. 2017 ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti. Přitom tento protokol je pro žadatele, který vozidlo prodal, a vozidlo s doklady předal novému vlastníkovi a ten součinnost odmítá poskytnout, již zcela nedosažitelným.

d) Musí být předložena platná zelená karta pojištění.

e) Musí být uhrazen správní poplatek a jde-li o vozidlo, které podléhá i poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků („ekopoplatek"), pak musí být zaplacen i ten.

Teprve jsou-li splněny podmínky, uvedené pod písmeny a) až e), existuje reálná možnost, že řízení skončí provedením změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel. V opačném případě bude řízení zastaveno a v registru silničních vozidel bude i nadále zapsán dosavadní vlastník a provozovatel.

Absence dokladů k vozidlu, tedy technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla, naopak nově nebude při podání žádosti překážkou, žadatel je předkládá jen v případě, má-li je k dispozici (nejsou-li v držení nespolupracujícího vlastníka).

Jak je výše uvedeno, ani v budoucnu nebude změna vlastníka a provozovatele vozidla za situace, kdy nebude dosavadní s novým vlastníkem vozidla spolupracovat při zápisu změny v registru silničních vozidel, nikterak jednoduchou záležitostí a nemusí skončit očekávaným způsobem vyřízení, tedy zápisem změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel.

Z toho důvodu si vám dovolíme doporučit několik zásad, kterých by bylo dobré se při prodeji (koupi) vozidla držet:

1. Vždy (i v případě vozidla nepříliš vysoké hodnoty) sepište srozumitelnou kupní smlouvu k vozidlu, ve které bude minimálně řádně identifikováno vozidlo, obě strany smluvního vztahu a bude v ní uvedena účinnost. Zde je na místě uvést, že je to pouze doporučení po nemalých zkušenostech z naší praktické činnosti. Zákonná úprava písemnou podobu kupní smlouvy u motorového (či nemotorového) vozidla nevyžaduje. Zde doporučujeme striktně trvat na vzájemném předložení dokladu totožnosti a je-li jednou ze smluvních stran právnická osoba, též prokázání, že s Vámi jedná její statutární zástupce.

2. Je-li to možné, volte způsob předání vozidla a dokladů tak, aby se tak stalo teprve poté, co spolu na některém z STK provedete evidenční kontrolu, pojistíte vozidlo a na některém z úřadů obce s rozšířenou působností (nově libovolném) provedete změnu vlastníka a provozovatele vozidla.

Jsme si vědomi toho, že se někomu mohou zdát naše výše uvedená doporučení možná obtížně splnitelná. Z našich letitých praktických zkušeností však plyne, že je tímto způsobem možné se vyvarovat nejedné bezesné noci. Zejména v případě, kdy jsou prodávající s kupujícím vzájemně naprosto cizí osoby.

V této souvislosti stačí vzpomenout např. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla pro některé dopravní přestupky. Po již zmíněných zkušenostech z naší praktické činnosti můžeme potvrdit, že ti, kteří se již dostali do problémů s nespolupracujícím kupujícím či nespolupracujícím prodávajícím velmi litovali, že neobětovali den dovolené a nevyřídili si se samotnou koupí či prodejem vozidla současně i záležitosti v registru silničních vozidel dříve, než finanční hotovost či vozidlo dali z ruky.

Oddělení dopravně správních agend Blansko

(zdroj: Město Lipník, MDCŘ)


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: